• Rijschool E achter B

    Bel:0306955298/0650667203

  • Regio

    Midden-Nederland

  • Contact

Algemene voorwaarden Rijschool E achter B

Artikel 1. Rijschool E achter B dient zich te houden aan de volgende afspraken.
– De rijles wordt gegeven door een rij-instructeur, die voldoet aan de bepalingen van de Wet
Rijonderricht Motorrijtuigen( WRM). De instructeur dient in het bezit te zijn van een geldig
instructeurcertificaat.
– Het rijexamen wordt door Rijschool E achter B gereserveerd nadat je de examenkosten hebt betaald.
– De cursist legt het examen in principe af met de auto waarin altijd de les is gevolgd. In geval
van overmacht kan het echter gebeuren dat de cursist het examen aflegt in een vervangende
lesauto.
– De tijdsduur van de te geven rijles is 1 uur en wordt volledig benut voor het geven van rijles.
In overleg met de rij-instructeur kan de leerling een pauze invoegen indien er meerdere uren
achtereen worden gereden.
– De Rijschool E achter B heeft voor het geval er iets gebeurt waardoor zij ten opzichte van jouw
aansprakelijkheid een goede bedrijfsverzekering afgesloten.
– Indien er lessen niet door kunnen gaan door ziekte van de rij-instructeur of een ongeval,
weer- of verkeersomstandigheden wordt de cursist hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er
wordt een nieuwe afspraak gemaakt.
De cursist kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enig restitutie en/of schadevergoeding.

Artikel 2. De leerling dient zich te houden aan de volgende afspraken.
– Om de lessen te volgen moet je 18 jaar of ouder zijn. Voor de auto is het vanaf eind
2011 toegestaan om met lessen te beginnen als je 16.5 jaar bent. Je mag echter pas
examen doen als je 17 jaar bent.
Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.
– De cursist zorgt ervoor om op tijd op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan,
anders heeft Rijschool E achter B het recht de volledige lesprijs in rekening te brengen. Rijschool E achter B is wel verplicht een wachttijd van 15 minuten in acht te nemen.
– De cursist mag een rijles afzeggen of verschuiven, echter wel 48 uur
( werkdagen ma- t/m vrijdag) van tevoren melden, anders heeft Rijschool E achter B het recht de
volledige lesprijs i n rekening te brengen voor de gereserveerde tijd.
– Een te laat afgezegde rijles wordt niet bij de cursist in rekening gebracht, indien er een
dringende reden is. Dringende reden is bijvoorbeeld: het overlijden van naaste familie,
begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis.
– Geen dringende reden is bijvoorbeeld; ziekte, ziekenhuisopname waarbij je weet dat je
opgenomen wordt, maar dit van te voren niet of vergeten bent door te geven of vakantie.
– De cursist verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en/of
psychische toestand, medicijnen, alcohol en/of drugsgebruik naar waarheid aan Rijschool E achter B.
– Indien de cursist iets verzwijgt over hetgeen hiervoor vermeld staat, dan heeft Rijschool E achter B het recht de lesovereenkomst per direct te beëindigen zonder enige restitutie
van lesgelden.
– Bij schade ontstaan als gevolg hierboven vermeld heeft Rijschool E achter B het recht dit op de
cursist te verhalen.
– Indien de cursist zonder terechte reden stopt met lessen en wel het pakket heeft betaald of
gedeeltelijk betaald, wordt dit bedrag niet zonder meer teruggestort, en als dit wel het geval is,
wordt het gehele BTW bedrag doorberekend aan de cursist. Ook worden administratiekosten in
rekening gebracht van € 25,- als een cursist overstapt naar een andere rijschool.
– De cursist is verplicht alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de rijlessen op te
volgen.
Artikel 3. Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden.
– De betalingen dienen te geschieden in contanten bij de rij-instructeur of via een
overboeking per bank.
– Voor de betalingen bij lespakketten dienen de termijnen in acht genomen te worden
welke zijn overeengekomen via de factuur. Het eerste termijn binnen 5 dagen en het
tweede termijn de volgende maand, gebeurt dit niet worden de lessen
stopgezet totdat tot betaling is overgegaan.
– Komt het toch voor dat de cursist niet tijdig betaald, dan hanteert Rijschool E achter B de
volgende procedure:
A. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie een
mondelinge herinnering. Wordt betaling nu ook achterwege gelaten ontvang je 8 dagen na
de herinnering een factuur van de achterstand.
B. Rijschool E achter B heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een
minimum van € 13,50 aan administratie kosten.
– Indien er na veelvuldig aandringen nog niet betaald wordt door de cursist, is Rijschool E achter B gerechtigd om een incassobureau in te schakelen, dan komen er natuurlijk extra
kosten bij, die de cursist zelf moet dragen.
– Als je een pakket hebt afgesloten en behaalt je rijbewijs terwijl het pakket nog niet
volledig benut is, dan heb je recht op het resterende bedrag van het pakket, dit zijn
aangepaste prijzen, dus geen losse lesprijs, tevens komt hierbij Є 25,- administratie
kosten.
-Rijschool E achter B is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te
verhogen.
-Indien er voor een examen de gewenste betalingen binnen niet zijn, wordt na het
examen het uitslagformulier ingenomen door Rijschool E achter B, dit krijg je retour als het
resterende bedrag is voldaan aan Rijschool E achter B.

Artikel 4. Rij (her)examen.
– Als de cursist niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de
cursist toegerekend kunnen worden, moet de cursist de kosten dragen voor een nieuwe
aanvraag.
– Het examen komt te vervallen.
– Mocht het examen niet doorgaan wegens slecht weer bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw,
dan hoeft de cursist het nieuwe examen niet zelf te betalen.

Artikel 5. Aanvullende afspraken.
-Indien de cursist een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet
toe is aan het praktijk examen, kan de cursist geen gebruik maken van het examen.
– De cursist dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen. Dit
steeds in overleg met de rijinstructeur.
– Examengarantie: Hierbij dient u wel het advies van de rijinstructeur op te volgen.
– Als dit verzuimd wordt door niet toelatende redenen vervalt de garantie.
– Rijschool E achter B kan indien het nodig is nog meer aanvullende afspraken met de cursist
maken. Deze kunnen in tweevoud worden afgedrukt en ondertekend om verdere
misverstanden te voorkomen.

Artikel 6. Vrijwaring.
– Als de cursist tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade
veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:
a. Rijschool E achter B kan normaal gesproken de cursist niet aansprakelijk stellen voor boetes en
schade veroorzaakt aan derden. Rijschool E achter B draagt zelf het risisco.
b. Als de cursist zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen
van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de cursist wel aansprakelijk
worden gesteld.
c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere
middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden te zijn. Als er na een aanrijding blijkt
dat de cursist onder invloed was, kan de cursist aansprakelijk worden gesteld.
d. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de
rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat duidelijk vermeld op de verpakking van de
medicijnen. Ook dan kan de cursist bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld.
Neem altijd contact met Rijschool E achter B op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.
– Rijschool E achter B zal de cursist vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft.
Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de cursist dronken op de (brom)fiets reed en is
gedaagd voor de rechter. De cursist mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als
de cursist dan niet de waarheid heeft verteld en toch rijlessen neemt, dan kan de cursist
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of
schade veroorzaakt aan derden.

Artikel 7. Algemene voorwaarden.
– Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.